Vår politik i Kumla

Privatiseringsvågen går över Sverige – men inte i Kumla.

Vi socialdemokarater har inte anammat den privatiseringsvåg som går över landet. Vi vill inte vara med om privatkapitalister som genomför mindre bra verksamhet och tar ut vinster ur sina bolag, för att detta inte ska hända är äldreomsorg i kommunal drift den enda garanten. Vi socialdemokrater garanterar att så länge som vi finns i majoritet kommer vi aldrig att ge privata möjligheter bedriva verksamhet i Kumla.

Vi ser att efterfrågan att bo i Trygghetsboende ökar i Kumla. Därför fortsätter vi att tillsammans med Kumlabostäder arbeta med att hitta fler möjliga platser för att bygga Trygghetsboenden. Det ger en bra möjlighet till en trygg miljö att åldras tillsammans med andra. Servicen till de boende blir av en bättre kvalitet och därmed bättre livsvillkor.

Solbacka är ett vackert placerat boende, men det har åldrats som har lett till att en rejäl översyn behöver göras. Vi socialdemokrater kommer under mandatperioden tillse att det arbetet blir gjort. Vår strävan att äldre som bor på något av kommunens boenden ska ha meningsfull tid, är för oss en viktig fråga. Därför stöttar vi frivillig arbetet bland våra äldre, eftersom det ger många en meningsfull vardag. Personalen är naturligtvis den största kraften för ett värdigt åldrande och vi socialdemokrater lovar att tillse att vår personal har den utbildning som behövs.

Kumlaborna är med klimattåget

För några år sedan påbörjades ett arbete med att återvinna vårt matavfall och det har gått långt mycket bättre än vi kunnat ana. Tanken var att bygga en egen biogasanläggning för att ta vara på matavfallet och istället producera gas. När vi fick erbjudandet att tillsammans med Örebro ingå i Biogasbolaget i Karlskoga, så tänkte vi om och hoppade på det gemensamma tåget. Samarbetet leder till att vi äntligen kan erbjuda Kumlaborna en gastapp under 2015. Då kan många av oss köra våra bilar på vårt eget matavfall, dessutom kommer kommunen att ställa om sin bilflotta till att drivas av biogas.

Byggandet har under många år planerats utifrån ett klimattänk, vilket betyder att allt som byggs av kommunen och Kumlabostäder har en låg förbrukning av både el och fjärrvärme. Ett ständigt pågående arbete är att se till att den senaste utvecklingen av elprodukter köps in vid utbyten. Att cykla och gå är alltid ett bra val ur klimatperspektivet när vi ska förflytta oss till jobb, skola och fritidsaktiviteter. Lika viktigt är det ur folkhälsosynpunkt att vi har möjlighet att röra oss så mycket som vi vill, orkar och har tid i en bra miljö. Därför är gång- och cykelvägar alltid en viktig fråga, för oss socialdemokrater.

Vi socialdemokrater garanterar att miljö- och klimatarbetet står högst på dagordningen, för att ge våra barn och barnbarn en lika bra möjlighet som oss till ett gott liv med frisk natur.

Tryggheten på arbetsmarknaden….

Tryggheten på arbetsmarknaden har kraftigt försämrats under de senaste 8 åren med en moderatledd regering. Vi kan konstatera att anställningstryggheten för de anställda försämrats och leder till att människor inte vågar vara lediga för att vara föräldraledig, sjuk eller för fackligt- och politiskt engagemang. Förutsättningar för de fackliga organisationerna har klart försämrats genom regeringens agerande gällande de sk. trygghetssystemen såsom a-kassa, sjukförsäkring, arbetsmiljö mm. Ökningen av egenavgifterna till a-kassan har gjort att många valt att stå utanför den fackliga organisationen, vilket som i Storbritannien kallades Thatcherismen. Ett delat föräldraskap är viktigt för barnen men även för arbetslivet påvisas av forskningen och behöver stärkas inte försvagas som nu.

Att ha ett jobb är otroligt viktigt ur många perspektiv. Jobb leder till en trygghet för familjen och dess försörjning, socialt, och en aktiv fritid, sammantaget leder till ”hela” människor som bidrar till samhällsutvecklingen.

Det är därför viktigt att arbetsmarknadens villkor regleras så att kollektivavtal finns på alla arbetsplatser, samt en minskad möjlighet att använda bemanningsföretag och timanställda. Med andra ord; ordning och reda i arbetslivet!

Vi Socialdemokrater känner oss oroliga…..

EU valet gav oss en snabb påminnelse om tillståndet i Sverige. När ett parti som Sverigedemokraterna kan gå framåt på ett sådant sätt som de gjorde både i valundersökningar och framförallt i valresultatet. Att de kan få så kraftigt ökat stöd i Kumlabys valdistrikt är förvånande. Fast egentligen är det oerhört förvånande att ett parti som står bakom en politik som värnar om ett Europa, som får oss att minnas retoriken som användes i Tyskland under 30- och 40 talet och förtryckte människor och politik.

En politik där vissa etniska grupper har ett större existensberättigande än andra. Det är en människosyn som INTE borde kunna växa sig stark i Sverige. I vårt Sverige kommer vi aldrig att acceptera en politik som gör skillnad på folk och folk, vi tar klart avstånd ifrån Sverigedemokraternas politik och ser endast stöveltramp som en följd av att rösta på dem. Vi tror på ett solidariskt samhälle, där alla ges samma möjligheter att leva ett bra liv.

Vi Socialdemokrater i Kumla kommer aldrig att söka någon form av stöd från ett parti som gör skillnad på folk och folk. En röst på detta parti betyder en bortkastad röst. Rösta istället för solidaritet, jämlikhet och tryggt samhälle, genom att rösta på socialdemokraterna den 14 september.