Samhällsbyggnad

Miljö och byggnadsnämnden är den kommunala myndighet som hanterar detaljplaner, byggtillsy, bygglov samt bostadanpassningsbidrag med stöd av plan och bygglagen.

Nämnden är också kommunens myndighet i miljö och hälsoskyddsfrågor och trafikfrågor med stöd av bla miljöbalken, livsmedelslagen samt trafikförordningen.

Miljö och byggnadsnämnden har även det övergripande ansvaret för att Kumla kommun utvecklas till en attraktiv kommun och effektiv kommun för kommunen invånare. Nämnden har ett brett och omfattande uppdrag inom området som berör fysisk planering och miljöfrågor. Verksamheten har bl a i uppdrag att planera för visionen om att Kumla ska vara 25 000 invånare år 2025. Det ställer stora krav på framförhållning när det gäller boendeplanering och detaljplaner för nya bostäder. Utbyggnaden av Kumla måste ske på ett miljömässigt hållbart sätt där både dagvattenhantering, transport- och energifrågor beaktas. Att få fler invånare att i framtiden välja hållbara transporter så som att gå, cykla och åka kollektivt är en viktigt fråga som ingår i det arbete som pågår med en ny trafikstrategi för kommunen. Att hantera klimatfrågorna är en stor utmaning som berör oss alla, inte minst i kommunens egna verksamheter. Att behålla ett levande centrum i Kumla är en prioriterad fråga.. Fler bostäder i centrum, ett utbyggt resecentrum, attraktiva miljöer och mötesplatser på gator och torg kan bidra till att Kumlaborna trivs.

För att kunna vara en attraktiv kommun att bo och verka i för invånare och företagare är det viktigt med bra service och ett gott bemötande. Vi har som mål behålla de korta handläggningstider för t ex bygglov som vi redan har i kommunen, samt utvecklar möjligheterna att komma i kontakt med oss genom det nya servicecentret och en förbättrad information via hemsida och med nya e-tjänster.

Kumla kommun ska bra en kommun som man vill leva och bo i. Den av fullmäktige antagna visionen om 25000 invånare 2025 ställer stora krav på politik och tjänstemän att planera nya bostäder och och arbetsplatser för kumlaborna, men också att få dagens kumlabor att vilja bo kvar och utvecklas i vår kommun. Kumla har under många år haft en positiv befolkningsutveckling vilket ger oss alla förutsättningar för att lyckas med vårt uppdrag.

 Nämndens verksamhets områden:

 •  Nämndens egna verksamhet
 • Förvaltningsledning
 • Fysisk planering
 • Trafik
 • Bygglov & startbesked
 • Byggtillsyn och ingripanden
 • Bostadanpassning
 • Miljöskydd
 • Hälsoskydd
 • Livsmedel
 • Intern projektverksamhet
 • Kartor och mätningsuppdrag
 • Energi och klimatrådgivning
 • Miljöstrategiskt arbete
 • Bostadspolitiskt uppdrag