En samverkan för Kumlas utveckling!

Efter valet 14 september hamnade Kumla i ett besvärligt parlamentariskt läge och

som företrädare för det parti som fick flest röster i samband med valet, har vi tagit ansvaret att inleda samtal med ett antal olika partier i kommunen. Uppdraget vi fått av socialdemokraten i Kumla var att finna en tydlig majoritet för Kumla kommuns fortsatta utveckling, där det ska finnas en majoritet för förslagen från beredning till i de fall det ska så vara till kommunfullmäktige. Samtal har förts under perioden mellan valet och till idag och de har lett oss fram till det som vi idag ska presentera.

Under de kommande fyra åren kommer moderaterna och vi socialdemokrater leda kommunen framåt tillsammans. Vi har under många år varit varandras kombattanter i nämnder, styrelser och kommunfullmäktige men vi har även hittat lösningar för de utmaningar vi mött. Nu har vi enats om att ta ett gemensamt ansvar för utvecklingen i kommunen och dess verksamheter.

Vi har kommit fram till att under perioden öppna upp för att någon/några delar av verksamheten ska kunna bedrivas genom intraprenad, finna en lösning för att möjliggöra fler aktörer inom socialens stöd till äldre vid ex. städning.

Vi ser båda att den översyn gällande löner‐ och trafik som ska påbörjas ska påskyndas, allt för att få bra underlag för att ta välgrundade beslut för en löneutveckling för kommunens anställda. Samt att vi får en trafiksituation som fungerar väl i ett växande Kumla. Dessutom är vi överens om att ytterligare en gång se över hur de tänkta verksamheterna i Kumlahallen ska disponeras i lokalen, allt för att leda till en attraktiv mötesplats för Kumlaborna, olika verksamheter, föreningar och organisationer.

 

För att ge barnen en bra start i det livslånga lärandet i vill arbeta för att minska barngruppernas storlek och vi kommer att fortsätta vårt arbete med att lyfta måluppfyllelsen bland eleverna, för att de ska kunna göra egna och fria val i sin kommande framtid. Att vara en attraktiv arbetsgivare är en viktig faktor för att behålla och för att kunna anställa personal med rätt kompetens. Delar i detta är att ha ett gott chefs‐ och ledarskap samt att minska antalet delade turer samt att öka andelen heltider i alla verksamheter.

Gemensamt ser vi att det är viktigt att kommunen är föregångare i arbetet för att minska vår påverkan på klimatet. Genom att gå före möjliggör vi för näringsliv och medborgare att ta sin del i detta arbete för att vårt gemensamma engagemang ska leda till att vi kan lämna efter oss ett bättre klimat till våra barn och barnbarn.

Inriktningen att kommunen ska fortsätta att utvecklas i enlighet med det tidigare beslutet i kommunfullmäktige kallat ”Vision 25 000 år 2025” är för oss gemensamt ett viktigt arbete. Det är inget självändamål att bli fler men det är viktigt för att vi blir fler kumlabor där vi alla är med och bidrar till den fortsatta utvecklingen som behövs inom verksamheterna för barn, elever och äldre.

Ett levande näringsliv kräver fler medborgare, både för att de ska ha ett stort underlag för att rekrytera arbetskraft men även för att ge ett ökat kundunderlag. Därför ska vi även fortsatt vara en snabb och möjliggörande part när befintliga och nya företag söker stöd i kommunen, detta oavsett om det gäller en kontakt med t.ex. det nya samhällsbyggnadskontoret. Men viktigaste är att ett levande näringsliv skapar arbetstillfällen för boenden i kommunen och regionen.

När vi blir fler som bor och vill bo i Kumla behövs bostäder och därför är det tryggt att det finns ett allmännyttigt bostadsföretag, Kumla Bostäder. Men det är fortsatt viktigt att motivera fler byggentreprenörer samt bostadsföretag att etablera sig i kommunen.

Men även att vi ligger före när det gäller planering för bebyggelse för fler bostäder och näringsliv.

Nu arbetar i framåt med en tydlig och stark majoritet för en fortsatt utveckling för Kumla kommun och dess medborgare.