Kumla 19 oktober 2015

 

 En budget som landar…….

 

Vi i Socialdemokraterna startade kommunens budgetarbete för åren 2015 – 2018 när vi i februari sågs för att ha Ideologiska diskussioner. Nu har vi landat en budget som vi idag har presenterat för media.

Vi är en växande kommun där vi inte bara bor utan vi lever ett gott liv – det har präglat vårt arbete med budgeten. En budget som vi sätter fokus på barn, unga och äldre. Budgeten antar våra klimatutmaningar, tar ansvar för att förvalta de fastigheter vi har och bygga nya lokaler för ökade behov.

Förskolan och skolan är ett delat ansvar mellan kommunen och staten, därför är vi extra glada att regeringen satsar på förskolan och skolan i sin budget. När den läggs ihop med vårt förslag till budget så kommer barngrupperna i förskolan att minska, bli fler lärare i skolan, höjda lärarlöner, förstärkning i elevhälsan och en skapande skola. Det kommer att leda till att fler vuxna finns i skolan och på det sättet ges det stöd tillelever med extra behov utan att vi lägger en särskild budgetpost för det.

I Kumla lägger vi till drygt 4 miljoner kronor för ökad drift och till det ska vi lägga ca. 12 miljoner kronor som regeringens budget bidrar med.

Dessutom kommer investeringar för att skapa bättre arbetsmiljö för barn, elever och personal, bättre utemiljö och minskad klimatpåverkan för ca. 47 miljoner att ske. Vi blir fler i kommunen och för att minska storlek på barn- och elevgrupperna i förskolan så kommer Steneskola att byggas ut, en ny förskola med plats för ca. 80 barn att  samt att det sk. Blå huset vid Ericsson byggs om för att göra plats för ca. 60 barn. För att skapa en miljö som stödjer en god pedagogik, ge en bra arbetsmiljö och ge utrymme för Kulturskolan så byggs Vialunds skolan om och till.

Även omsorgen och vården av äldre och personer med behov av extra stöd är ett delat ansvar mellan kommunen och staten, även här infriar regeringen sitt vallöfte och tar ett ökat ansvar. Antalet äldre ökar och därför ökar vi socialens budget med 6,5 miljoner kronor, förutom det så görs investeringar för ca. 77 miljoner kronor för bättre miljö för de äldre och personalen. Den största delen är det nya vård- och omsorgsboendet som byggs vid Prästgårdsskogen, men även pengar till att utrusta Kvarngårdens allmänna utrymmen efter ombyggnationen.

Djupadalsbadets utebassänger är en populär mötesplats för Kumlaborna under sommaren, men bassängen är gammal och läcker vatten. Därför möjliggör vi pengar för att renovera ledningar samt botten av bassängerna. Personer som turistar i Kumla är viktigt för den lokala handeln och vi ser att campingen är en populär plats att stanna på. För att det ska bli ännu bättre så ska servicehuset renoveras för att det ska bli trevligare att campa och fler ska stanna några dagar extra. För att främja folkhälsan, att fler barn och unga ska röra sig och för att det ska finnas bra mötesplatser i olika bostadsområden, så fortsätter arbetet med att renovera lekplatser. Kumla hallen kommer att byggas om för att fungera som en arena för olika idrotter och det kommer att bli en väl fungerande mötesplats för unga och gamla, i budgeten kommer vi att lägga pengar för att kunna möblera upp allmänna utrymmen samt att installera en hiss för  300 000 kr.

Vi tycker att det är viktigt att fortsätta arbetet med att minska kommunens beroende av el och därför kommer gamla kvicksilver armaturer (lampor) att bytas ut och ett bättre styrsystem. Under nästa år kommer en ny gata att byggas mellan Ryttartorpet och rondellen vid Carlbarks, gatan kommer att minska trycket på Vägtorget och fördela trafiken. Bilar och arbetsmaskiner kommer att successivt att bytas ut och då till fordon som drivs av biogas, för att minska sin klimatpåverkan och ge oss alla i Kumla bättre luft att andas. Vi har under många år byggt gång- och cykelvägar, men har haft en litet uppehåll för att invänta en ny plan. Nu är det dags att dra igång det arbetet igen och därför anslås 1 miljon kronor för att bygga gång- och cykelväg (GC väg) till detta ska läggas till ytterligare 1 miljon kronor som regionen bidrar med. Det leder till fler GC vägar och fler som kan cykla och gå tryggt och bidra till vårt miljö arbete. Vatten och avlopp är viktigt för oss alla och att det fungerar, för att säkerställa en viktig avloppsledning så anslås 5 miljoner kronor och 2,3 miljoner kronor för att se över ledningsnätet och göra åtgärder för att skona fastighetsägare vid stora skyfall.

Äntligen har vi en Socialdemokratisk regering som ger kommuner och regioner bra förutsättningar att bedriva verksamhet genom sitt budgetförslag. Den budgeten tillsammans har ett fokus på barn, unga, gamla och som skapar en ökad trygghet för alla.

 

budgetförde