Barn- och utbildning

Förskolan är en mycket viktig verksamhet för hela samhället och är starten av det livslångalärandet.

Barns utveckling och möjlighet att växa upp tillsammans med andra barn ges utrymme och förskolan betyder även att föräldrarskapet kan kombineras med studier och arbete.

I Sverige behöver man inte välja bort arbete för att kunna bilda familj.

Förskolan leder till en ökad jämställhet när båda föräldrarna har ansvar för försörjning och skötsel av barn och familj. I samhället finns ett stort behov av arbetskraft som också tillgodoses bättre när förskola kan erbjudas.

Utmaningar som vi socialdemokrater i Kumla och landet ser är att antalet förskolebarn ökar kraftigt och det leder till att barngrupperna ökar. Vår ambition är att med hjälp av bättre planeringsunderlag öka takten i utbyggnaden av förskoleplatser i Kumla.

Det vill vi göra både för att kunna tillgodose förskoleplatser på ett bra sätt, men också för att kunna minska antalet barn i grupperna. Vi ska även jobba aktivt för att öka antalet förskollärare i förskolan.

Skolan är en av de viktigaste verksamheterna för kommunen. Att ge våra barn, som är vår framtid, en bra skolgång är prioriterat. Skolan är en verksamhet som är under ständig debatt i vårt land och vi får ta del av oroande rapporter om sjunkande resultat i svensk skola. Dessa måste tas på största allvar.

Vi vet att det även finns områden inom skolan som visar mycket goda resultat för eleverna i Sverige. Men allt mäts inte i de internationella undersökningarna och vi ska hämta erfarenhet ur det arbetet för att lära oss hur vi ska arbeta där vi inte lyckas lika bra.

Utmaningar som vi socialdemokrater i Kumla och landet ser är att öka elevernas måluppfyllelse.

I Kumla behöver vi fortsätta att stärka ekonomin i skolan samt att öka lärartätheten och resurserna till barn i behov av särskilt stöd. Vi ska stimulera skolutveckling grundad på modern forskning om inlärning och metoder.

Arbetet med att bygga ut IT i skolan för att kunna erbjuda aktuella läromedel ska fortsätta. För att nu och i framtiden kunna erbjuda bra kvalité i undervisningen behöver Sverige medvetet arbeta med att höja statusen i läraryrket. Det är en viktig fråga för oss socialdemokrater nationellt.